Ogólne warunki handlowe Amagraf

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE AMAGRAF
W STOSUNKACH PRAWNYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Niniejsze Warunki Handlowe stosuje się przy dzierżawie oraz sprzedaży urządzeń, a także usług i produktów oferowanych przez AMAGRAF
 2. Wszelkie zmiany do postanowień Ogólnych Warunków Handlowych zaproponowane przez Kontrahenta w każdym etapie zamawiania lub jego realizacji wymagają pisemnej zgody AMAGRAF pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku, gdy istnieją ogólne warunki współpracy stosowane przez Kontrahenta w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze postanowienia.
 4. Wzajemne ustalenia pomiędzy Stronami zawarte w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych AMAGRAF
 5. Każde przyjęcie przez Kontrahenta potwierdzenia zamówienia nie zmieniające warunków tego potwierdzenia, a w konsekwencji niniejszych warunków handlowych będzie traktowane jako przystąpienie do umowy, a wniesienie jakichkolwiek zmian będzie traktowane jako “Zaproszenie do rokowań”.
 6. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez AMAGRAF w celu wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz promocji produktów. AMAGRAF gwarantuje, że dane Kupującego nie zostaną udostępnione osobom trzecim i innym firmom.
 7. Warunki oferty dotyczą wyłącznie towarów i usług wymienionych w ofercie pisemnej i nie zobowiązują AMAGRAF do dodatkowych dostaw i usług.
 8. Oferta AMGRAF jest ważna 14 dni od daty jej wystawienia.
 9. Postanowienia umowy zawartej na podstawie przyjęcia oferty nie obejmują norm, postanowień i zwyczajów, na które AMAGRAF nie wyraził uprzednio pisemnej zgody.
 10. Wymiary i masy oraz inne informacje podane w instrukcjach, katalogach i informacjach technicznych mają charakter wyłącznie orientacyjny i obowiązują AMAGRAF tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone pod rygorem nieważności.
 11. AMAGRAF zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian dotyczących szczególnie rozmieszczenia, kształtu, koloru, rozmiarów i tworzywa towarów, przedstawionych lub opisanych w instrukcjach, katalogach, informacjach technicznych i innych drukach reklamowych.
 12. Wszelkie opracowania, plany i dokumenty powierzone Kontrahentowi w związku ze sprzedażą lub dzierżawą towarów oraz świadczeniem usług mają charakter poufny tj. Kontrahent może z nich korzystać tylko dla własnych potrzeb i nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
 13. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży lub dzierżawy, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kontrahentowi muszą być przez niego zwrócone AMAGRAF wraz ze wszystkimi kopiami niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez AMAGRAF.
 14. Ceny towarów i usług oferowanych przez AMAGRAF podane w cennikach są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 15. W przypadkach, gdy ceny zawarte w cennikach i ofertach wyrażone są w walutach obcych, ich równowartość w PLN zostanie określona według kursu średniego waluty krajowej w stosunku do waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego na dzień wystawienia faktury.
 16. Ceny towarów i usług oferowanych przez AMAGRAF wskazane w ofertach i cennikach nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT) i zostaną zwiększone o obowiązującą stawkę tego podatku.
 17. AMAGRAF oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.
 18. W przypadku, gdy Kontrahent jest płatnikiem faktur VAT Kontrahent upoważnia AMAGRAF do wystawiania faktur VAT na towary i usługi określone w złożonym i przyjętym zamówieniu. Z chwilą doręczenie Kontrahentowi faktury VAT prawidłowo wystawionej przez AMAGRAF będzie ona uważana za zaakceptowaną przez Kontrahenta.
 19. W przypadku opóźnienia płatności Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz AMAGRAF maksymalnych odsetek za opóźnienie.
 20. AMAGRAF dopuszcza możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przyjęcia jego do realizacji. W innym przypadku zamawiający zostanie obciążony kosztami obsługi zlecenia w wysokości 50% jego wartości (kara umowna). Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość w/w kary umownej.
 21. AMAGRAF nie dopuszcza możliwości cesji należności wynikającej z wystawionej faktury VAT na inny podmiot niż określony w potwierdzeniu zamówienia, bez wcześniejszej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 22. Terminy realizacji zamówienia określone w ofercie podane są orientacyjnie, a dokładne terminy realizacji zamówienia muszą zostać potwierdzone pisemnie przez AMAGRAF Terminy realizacji zamówienia rozpoczynają się od daty pisemnego potwierdzenia przyjęcia wszystkich warunków zamówienia przez AMAGRAF. Zmiana typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów i uzgodnień zamówienia może spowodować zmianę terminu realizacji.
 23. AMAGRAF jest zwolniony z dotrzymania terminów realizacji zamówienia, jeżeli po przyjęciu przez niego zamówienia występują następujące okoliczności: a) Siła wyższa rozumiana jako: lokaut, strajk, epidemia, wojna, embargo, decyzje właściwych władz administracyjnych i samorządowych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b) Przerwa lub opóźnienie w dostawach surowców, energii i komponentów, c) Zdarzenia z winy Kontrahenta, d) Zmiana przez Kontrahenta wcześniejszych uzgodnień oraz typów lub parametrów technicznych zamówionych towarów.
 24. Wystąpienie okoliczności wymienionych w punkcie 24 powoduje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania tych okoliczności. O podjęciu zawieszonego wykonania zamówienia AMAGRAF niezwłocznie powiadomi na piśmie Kupującego. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kontrahentowi prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.
 25. W przypadku niedostarczenia towaru lub niewykonania usługi w terminie, z winy AMAGRAF, AMAGRAF zapłaci kary umowne w wysokości 0.02 % wartości netto nie dostarczonego towaru lub niewykonanej usługi za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 2% wartości netto tego towaru lub usługi. Nie dotyczy to przypadku, w którym AMAGRAF nie dokona dostarczenia towaru lub usługi z uwagi na zaległości płatnicze Kontrahenta. W takim przypadku AMAGRAF zobowiązany jest do świadczenia dopiero z chwilą uregulowania zaległości przez Kontrahenta. AMAGRAF może zaliczyć wszelkie wpłaty Kontrahenta na dowolne zadłużenie ciążące na Kontrahencie.
 26. AMAGRAF ma prawo żądać od Kontrahenta zwrotu całości lub części towaru, za który Kontrahent nie zapłacił, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.
 27. Kontrahent nie może dokonać zwrotów nabytych urządzeń i produktów bez pisemnej zgody AMAGRAF. Jeżeli Strony dopuszczą możliwość zwrotu to należy zwrócone urządzenia dostarczyć zapakowane w ich oryginalne opakowania i nie wskazujące śladów użytkowania do siedziby AMAGRAF.
 28. Reklamacja i ewentualna gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych wywołanych nieprawidłowym transportem lub użytkowaniem; uszkodzeń wynikłych z zalania cieczą; uszkodzeń wynikłych z dokonywanych przez klienta modyfikacji i napraw; uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego montażu; uszkodzeń wynikłych ze stosowania niewłaściwego zasilania; uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi.
 29. Reklamacja i ewentualna gwarancja nie obejmuje czynności, do których zobowiązany jest użytkownik, co opisuje Instrukcja Obsługi. Reklamacja i ewentualna gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 30. Na zakupione urządzenia i produkty w firmie AMAGRAF jest udzielana gwarancja zgodnie z ustaleniami handlowymi przedstawionymi podczas negocjacji stron. Udzielona gwarancja ma moc wówczas kiedy podmiot zakupujący dokonuje wymaganych odpłatnych przeglądów gwarancyjnych zgodnie z ustaleniami stron.
 31. Udzielna gwarancja nie dotyczy części oraz materiałów eksploatacyjnych, które naturalnie zużywają się podczas pracy urządzeń.
 32. Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane są na koszt AMAGRAF (czas pracy oraz części zamienne). Kontrahent zobowiązuje się dostarczyć urządzenie do siedziby AMAGRAF, a po naprawie odebrać je na własny koszt. W przypadku konieczności wykonania naprawy w miejscu posadowienia urządzenia kontrahent zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu zgodnym z aktualnym cennikiem AMAGRAF.
 33. W przypadku odbioru osobistego urządzenia z siedziby AMAGRAF kontrahent dokonuje transportu na własną odpowiedzialność w tym ponosi w szczególności wszelkie konsekwencje wynikające z tego transportu. AMAGRAF nie gwarantuje prawidłowego działania maszyny jeżeli transport, instalacja nie jest wykonywana przez AMAGRAF. W przypadku wezwania AMAGRAF do czynności serwisowych kontrahent ponosi pełny koszy usługi oraz kosztów dojazdu serwisu zgodnie z obowiązującymi stawkami AMAGRAF.
 34. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.
 35. Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień reklamacyjnych Kupującego.
 36. a) Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego wraz z oryginalnymi opakowaniami. Kupujący winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie w swojej siedzibie zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich towar był używany. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.
  b) Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio przy odbiorze towaru sprawdzić numery partii znajdujące się na etykietach towaru. W przypadku gdy towar pochodzi z różnych partii produkcyjnych może różnić się właściwościami fizykochemicznymi (np. w zakresie odcienia, koloru, itp.). Odchylenia te są dopuszczalne i nie podlegają reklamacji.
  c) Towar z dwóch różnych partii może mieć różne właściwości fizykochemiczne. Kupujący ma prawo do zwrotu nieużywanego towaru w przypadku gdy stwierdzi, że towar z dwóch różnych numerów partii posiada inne właściwości fizykochemiczne. Prawo do zwrotu przysługuje kupującemu jedynie w zakresie pełnowartościowego towaru (np. niewykorzystanych rolek). Towar przeceniony, wyprzedażowy lub II gatunku nie podlega reklamacji lub zwrotowi.
  d) W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie do wartości reklamowanego towaru. Sprzedający rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, przy uwzględnieniu specyfiki zgłoszenia reklamacyjnego, złożoności problemu, dostępności, itp. W przypadku znacznego skomplikowania zgłoszenia reklamacyjnego lub jego rozpoznaniu przez producenta zagranicznego, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec stosownemu przedłużeniu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedający nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego, oraz inne roszczenia odszkodowawcze Kupującego.
  e) Towar odesłany przez Kupującego bez zgody Sprzedającego, w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, nie zostanie przez Sprzedającego przyjęty.
 37. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki za opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.
 38. Reklamacje są rozpatrywane tylko przez Sprzedającego. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, wyłącznie do uznania Sprzedawcy należy decyzja o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego.
 39. Każde zamówienie realizowane do godziny 11:30 będzie wysyłane tego samego dnia firmą kurierską DHL.
 40. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym dokumentem lub w innych postanowieniach ustalonych przez Strony na piśmie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności. Sprawy sporne wynikające z umów sprzedaży, których dotyczy niniejszy dokument rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby AMAGRAF.